Pytania i odpowiedzi

Kto może występować o zwrot podatku VAT i zwrot akcyzy z UE?

O zwrot podatku VAT oraz zwrot akcyzy za naszym pośrednictwem mogą występować firmy transportowe działające w ruchu międzynarodowym posiadające faktury lub rachunki za nabyte usługi. Do zwrotu akcyzy wymagane są faktury dla paliwowej karty kredytowej oraz samochody o masie powyżej 7,5 tony.

Jak długo trzeba oczekiwać na zwrot podatku VAT z UE?

W świetle wymowy Art. 21 w powiązaniu z Art. 19 oraz 20 Dyrektywy Rady – Urząd Podatkowy musi wydawać ostateczną decyzję dotyczącą całości lub części zwrotu najpóźniej do sześciu miesięcy od daty otrzymania wniosku z państwa członkowskiego. Jeśli trwa ta procedura dłużej, to urząd wypłaca należne odsetki. Jednak najczęściej okres oczekiwania mieści się w przedziale od jednego do czterech miesięcy.

Z jakich państw UE firma dokonuje zwrotu podatku VAT?

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o zwrot podatku VAT z następujących państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz na zasadzie wzajemności z Norwegii i Macedonii.

Z jakich państw UE firma dokonuje zwrotu akcyzy?

Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o zwrot akcyzy z następujących państw Unii Europejskiej: Belgia, Francja, Hiszpania, Słowenia, Włochy.

Jakie dokumenty są wymagane?

Z uwagi na to, że firma Zieliński & Co. przedkłada wniosek, posiadając udzielone pełnomocnictwo przez firmę wnioskującą, aby zrobić to profesjonalnie, zawsze prosi o oryginały faktur na czas zwrotu.

Jak mają być przygotowane dokumenty?

Nie ma potrzeby wstępnego przygotowywania dokumentów.

W jakim języku odbywa się korespondencja?

Przeważnie w języku kraju, do którego składany jest wniosek.

Do kiedy można składać wnioski o zwrot podatku VAT za miniony rok?

Nieprzekraczalnym terminem złożenia wniosku na portal elektroniczny jest dzień 30. września za rok ubiegły.

Jak należy postąpić w przypadku pojawienia się korespondencji z Urzędu Podatkowego?

Niezwłocznie należy ją przesłać do mnie drogą elektroniczną lub faksem, z uwagi na podany termin udzielenia odpowiedzi. Później następuje konsultacja mająca na celu uzgodnienie odpowiedzi.

Na jakich warunkach jest podpisywana umowa?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez zleceniodawcę po każdorazowym rozliczeniu z wykonanych zleceń.

Kiedy następuje rozliczenie za wykonaną usługę?

Rozliczenie następuje dopiero po wpłynięciu pieniędzy na konto firmy zlecającej opracowanie wniosków.

Jaka jest należna prowizja?

Jest ona na średnim poziomie w zależności od rodzaju dowodów zakupu dóbr (faktury, rachunki, kwity) przekazanych do opracowania oraz innych uwarunkowań wynikających z cennika i stosowanych rabatów. Prowizja dla zwrotu podatku VAT mieści się w przedziale od 3% do 10%. W swym działaniu nie przyświeca nam zasada, by ścigać się z konkurencją w obniżaniu prowizji za rzetelnie wykonaną usługę.

Prowizja dla zwrotu części podatku akcyzowego może być powiązana z jednoczesnym ubieganiem się o zwrot podatku VAT i – w zależności od wariantu – wynosi:

  • 10% z kwoty zwrotu, gdy zwrot dotyczy akcyzy i podatku VAT;
  • 10-12% z kwoty zwrotu, gdy zwrot dotyczy tylko akcyzy.